۰۸
اردیبهشت

داده های بزرگ و برنامه ریزی شهرهای هوشمند

اگرچه داده های بزرگ حول و حوشش زیاد است ، اما معتقدم که از بسیاری جهات هنوز مفهومی نسبتاً جدید و غیر قابل کشف است. با این حال ،...

ادامه مطلب