گروه تئاتر برلین
۱۸
خرداد

برلین و نمایشی از تئاتر اجتماعی

 برلین و نمایشی از تئاتر اجتماعی گروه تئاتر برلین و نمایشی از تئاتر اجتماعی ،این گروه ۵۰۰ صندلی از ۷۰۰ صندلی خود را حذف کرده است تا برای بازگشایی...

ادامه مطلب