اذرلب
۱۴
مرداد

فضای داخلی کابین هواپیما پس از کروناویروس

فضای داخلی کابین هواپیما پس از  کروناویروس مفهوم PriestmanGoode برای فضای داخلی کابین هواپیما پس از کروناویروس دارای سطوح عاری از تله و “روانشناسی رنگ” برای کاهش اضطراب مسافر...

ادامه مطلب