۰۴
خرداد

برج دروازه بوندانگ دوسان به عنوان درگاه سئول

برج دروازه بوندانگ دوسان به عنوان درگاه سئول طراحی برج دروازه بوندانگ دوسان به عنوان درگاه سئول توسط Kohn Pedersen Fox. آسمان خراشی به شکل درگاه توسط معمار کوه...

ادامه مطلب