۲۹
تیر

سقف بتونی عایق بندی شده در اقیانوس آرام

سقف بتونی عایق بندی شده در اقیانوس آرام  شرکت Ryue Nishizawa در توکیو ، یک سقف بتونی عایق بندی شده در اقیانوس آرام را برای دهانه یک خانه مناسب...

ادامه مطلب