۰۶
اردیبهشت

افزودن دهلیز غول پیکر و تپه سبز به هتل

افزودن دهلیز غول پیکر و تپه سبز به هتل افزودن دهلیز غول پیکر و تپه سبز به هتل Shiroiya، توسط  Sou Fujimoto. معماران Sou Fujimoto با حذف طبقه داخلی...

ادامه مطلب