06
بهمن

آجرهای متنوع نمای ساختمان ورزشی

آجرهای متنوع نمای ساختمان ورزشی آجرهای متنوع نمای ساختمان ورزشی Camp del Ferro در بارسلونا به نمای آن بافت می بخشد. ترکیبی از آجرهای جامد و سوراخ دار باعث...

ادامه مطلب