۱۵
فروردین

ساختمانهای مستقل از خانه های چاپ سه بعدی

ساختمانهای مستقل از خانه های چاپ سه بعدی ساختمانهای مستقل  از خانه های چاپ سه بعدی در محله ای را برای کالیفرنیا در نظر گرفته است. شرکت فناوری ساخت...

ادامه مطلب