۰۳
آبان

آسمان خراش و مرکز فرهنگی “کربن منفی”

آسمان خراش و مرکز فرهنگی “کربن منفی” White Arkitekter از آسمان خراش و مرکز فرهنگی “کربن منفی” در سوئد رونمایی کرد. استودیوی معماری White Arkitekter مرکز Sara Kulturhus را...

ادامه مطلب