۲۹
شهریور

خانه بتنی به صحرای آریزونا نگاه می کند

خانه بتنی به صحرای آریزونا نگاه می کند خانه بتنی به صحرای آریزونا نگاه می کند, طراح  آمریکایی HK Associates یک خانه بتنی هندسی را در محلی بیابانی در...

ادامه مطلب