ابتکارهای پایدار
۲۹
اردیبهشت

اقامتگاه سایچوفسکی توسط معمار ( آدهامی پندر )

اقامتگاه سایچوفسکی توسط معمار ( آدهامی پندر ) منحنی برای نور و پیچش با چشم انداز اقامتگاه سایچوفسکی زبان جدیدی را به منظره خود می بخشد. ایجاد فضا در...

ادامه مطلب