۰۱
شهریور

برج متصل به فضاهای زندگی توسط یک پل لعاب دار

برج متصل به فضاهای زندگی توسط یک پل لعاب دار دفتر معماری Resell+Nicca افزونه ای به یک خانه نیمه مستقل در اسلو اضافه کرده است که شامل یک برج...

ادامه مطلب