۲۴
فروردین

شهر صخره ای به عنوان “پایتخت آینده مریخ”

شهر صخره ای به عنوان “پایتخت آینده مریخ” ابیبو شهر صخره ای  به عنوان “پایتخت آینده مریخ” را متصور است. استودیوی معماری Abiboo این مفهوم را برای شهری خودکفا...

ادامه مطلب